Privacyverklaring Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-05-2018.
Contactgegevens De persoonsgegevens worden verwerkt door: Surpreza VOF Wulp 11, 1616 GV, Nederland, info@surpreza.nl, +316 40 08 59 25.
Het gebruik van persoonsgegevens doorSurpreza Surpreza verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Persoonsgegevens Surprezaverwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Beschikking
 • Bestelling geschiedenis
 • Gegevens in een risico-inventarisatie en ondersteuningsplan
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden Surpreza verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het klantbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van bestellingen op maat;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Surpreza hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Verstrekking aan derden In het kader van haar dienstverleningkan Surprezapersoonsgegevens uitwisselen. Surpreza kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Surprezaaan een wettelijke verplichting moet voldoen. Surprezazal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Doorgifte van uw gegevens buiten de EER Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren Surprezazal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Surpreza zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. Belangrijkste bewaartermijnen
Gegevens Aantal jaren
Ondersteuningsplannen 15
Andere gegevens (dossiers) die vanuit overheidswege (bijv. belastingdienst) beschikbaar moet blijven 7

Geheimhoudingsplicht Alle medewerkers van Surprezazijn verplicht tot geheimhouding van gegevens over klanten. Voor medewerkers die werken met persoonsgegevens van relaties en medewerkers geldt een vergelijkbare geheimhoudingsplicht. Deze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hen uit hoofde van functie over medewerkers en relaties bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. De medewerkers van medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring alvorens zij toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Toestemmingsverklaring Surprezavraagt de klant voor het opvragen, uitwisselen en inventariseren van informatie ten behoeven van de zorgverlening en voor het inzage door auditoren een toestemmingsverklaring te ondertekenen.
Uw rechten U heeft het recht om Surprezaeen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 3 werkdagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Surpreza verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Stijn van den Akker Stuur een e-mail naar stijn.akker@surpreza.nl, t.a.v. Stijn van den Akker, onderwerp: Privacyverklaring. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Surpreza, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-05-2018. Surpreza kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.