Algemene voorwaarden Surpreza

Versie geldig vanaf 22-10-2015
 • Artikel 1 – Algemeen
 • Artikel 2 – Levering
 • Artikel 3 – Prijzen
 • Artikel 4 – Zichttermijn / herroepingsrecht
 • Artikel 5 – Gegevensbeheer
 • Artikel 6 – Garantie en conformiteit
 • Artikel 7 – Aanbiedingen
 • Artikel 8 – Overeenkomst
 • Artikel 9 – Afbeeldingen en specificaties
 • Artikel 10 – Overmacht
 • Artikel 11 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 13 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Surpreza en op iedere tussen Surpreza en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internet site www.surpreza.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met onze klantenservice. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Surpreza behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Surpreza erkend. 1.4 Surpreza garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 1.5 De klant kan terug vallen op deze algemene voorwaarden. Alleen de voorwaarden in dit document zijn geldig op betrekking tot de door Surpreza aangeboden producten op het internet. Eigen versies worden als nietig beschouwd.  

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Surpreza bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Aan de leveringsplicht van Surpreza zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Surpreza geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de internet site genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.  

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Bij een verhoging van de prijs wordt de consument hier van op de hoogte gebracht. Bestellingen die worden gedaan voordat prijsverhoging plaats vindt worden geleverd naar behoren, hierbij is dan nog geen sprake van de verhoging van de prijs. 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Hiervoor is Surpreza niet aansprakelijk. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW. Indien anders wordt dit vermeld.  

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Surpreza. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Surpreza zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Surpreza binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Producten met een houdbaarheidsdatum dienen minimaal nog 30 dagen houdbaar te zijn bij retournering. Is dit niet het geval bij ontvangst dan behoudt Surpreza zich het recht om waardevermindering te rekenen. 4.3 Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden. Onder gepersonaliseerde producten vallen alle producten die een unieke toevoeging hebben die door de afnemer is ingevoerd. Worden deze toch mee geleverd in de retournering van het product, wordt het aankoop bedrag hiervan niet terug gestort, en wordt dit product dus uitgesloten van het retourneer proces. 4.4 Bij elke vorm van retournering moet de factuur (ontvangen via e-mail) mee worden gestuurd. Indien deze niet wordt meegeleverd heeft Surpreza het recht om de retournering te vernietigen. De koper verliest hierbij het recht op iedere vorm van schadevergoeding. 4.5 Producten met veiligheidsplastic (parfum artikelen) en/of producten ingepakt in cellofaanfolie (cadeaupakketten) dienen bij retournering in de geleverde staat te zijn. 4.6 Wanneer de klant besluit over te gaan tot retournering moet ten alle tijden binnen 14 dagen na aankoop de verkoper, in dit geval Surpreza, hiervan op de hoogte worden gesteld. Daarnaast moet de retournering voldoen aan alle hierboven genoemde eisen. Indien niet het geval, wordt de retournering vernietigd. 4.7 De kosten die ontstaan bij retournering zijn geheel voor de afnemer. Alleen wanneer er sprake is van foutlevering door Surpreza kan er een beroep worden gedaan op vergoeding.  

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Surpreza, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Surpreza. Surpreza houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 5.2 Surpreza respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Surpreza gebruikt de gegevens uitsluiting om misverstanden of fraude op te lossen. Hiervan wordt de consument vroegtijdig op de hoogte gesteld. 5.3 Surpreza maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.  

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties op de internetsite, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Surpreza) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Surpreza. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), zie 4.1. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4 Indien klachten van de afnemer door Surpreza gegrond worden bevonden, zal Surpreza de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Surpreza bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Surpreza) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Surpreza gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Surpreza voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 6.5 Surpreza is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Surpreza in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Surpreza en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;  

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Surpreza zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Surpreza slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 7.4 Aanbiedingen van Surpreza gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 Surpreza kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.  

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Surpreza en een klant komt tot stand nadat een bestelling geplaatst en betaald is door de afnemer. 8.2 Surpreza behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.  

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Surpreza gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  

10. Overmacht

10.1 Surpreza is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Surpreza alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.  

11. Aansprakelijkheid

11.1 Surpreza is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan producten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.  

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Surpreza aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Surpreza zolang de afnemer de vorderingen van Surpreza uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Surpreza wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 12.2 De door Surpreza geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Surpreza zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 12.5 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Surpreza.  

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Surpreza en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Holland kennis, tenzij Surpreza er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.